Adatkezelési tájékoztató

ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Alulírott Illusion Art Betéti Társaság /székhely: 2132 Göd, (Felsőgöd), Ezerjó utca 15., cégjegyzékszám: 13 06 056120, képviseli: Domján Balázs, ügyvezető, a továbbiakban: Társaság/ az általa a fényképészet, mint főtevékenység gyakorlása során végrehajtott adatkezelésekről az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit.

1. Általános rendelkezések:

A Társaság sok éves tapasztalattal, a szükséges emberi és tárgyi erőforrások birtokában végez magas színvonalú fényképészeti tevékenységet.

A Társaság a fenti tevékenysége során tiszteletben tartja a természetes személyek – így különösen a kiskorúak – vagyoni és személyhez fűződő jogait, ideértve hangsúlyosan a képmás valamint általában a személyes adatok védelmére vonatkozó jogokat.

A Társaság különösen nagy hangsúlyt fektet az adatbiztonság követelményének maradéktalan érvényre juttatásában.

A jelen adatkezelési tájékoztató dinamikus jellegű, tehát a Társaság fenntartja a jogot annak módosítására,a hatályos jogszabályi rendelkezések, a bírósági illetve hatósági gyakorlat változása esetén.

2. Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Illusion Art Betéti Társaság

Adatkezelő székhelye: 2132 Göd, (Felsőgöd), Ezerjó utca 15.,

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13-06-056120

Adatkezelő adószáma: 20549150-1-13

Adatkezelő elérhetősége: b.maryann74@gmail.com, +36 70 6567 090

Adatkezelő nevében személyesen eljár: Domján Balázs, ügyvezető, Bénik Marianna, kültag.

3. Az adatkezelő által végzett adatkezelési műveletek részletes bemutatása:

3.1. Szerződéskötés ügyfelekkel, amely fő szabályként szóbeli szerződéskötéssel valósul meg, kérésre azonban írásbeli szerződés készül. Az adatkezelő a szerződő Féllel telefonon tart kapcsolatot, illetve az elkészült fényképeket emailben küldi el, vagy adathordozón, illetve nyomtatott változatban átadja azokat

Adatkezelés célja: szerződéses jogviszony létrehozása az Ügyfél és a Társaság között, fényképek készítése céljából

A kezelt személyes adatok köre: a szerződő Ügyfél neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme vagy tartózkodási helye, telefonszáma, emailcíme, aláírásképe; továbbá a fényképezett személy neve /amennyiben a fényképezett személy nem azonos a szerződő féllel/

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) b) szerinti, az érintett kérésére a szerződéskötést megelőzően – a szerződéskötés érdekében – megteendő lépések megtétele érdekében szükséges adatkezelés

Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a szerződés megszűnéséig kezeli az e pontban körülírt személyes adatokat

3.2. Fényképkészítés, digitális utómunkálatok elvégzése a nyers fényképeken

Az adatkezelés célja: fénykép készítése az Ügyfélről vagy az Ügyfél által megjelölt személyről, illetve e nyers fényképeken digitális utómunkálatok végzése

A kezelt személyes adatok köre: a fényképezett személy képmása, illetve minden, a fényképkészítéssel érintett személyes adat

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti, az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés a megrendelt fényképek elkészítése érdekében. Az érintett a hozzájárulásáról a jelen tájékoztató 1. sz. mellékletének megfelelően, írásban nyilatkozik.

Amennyiben a fényképezett személy kiskorú, vagy más okból nem képes jognyilatkozatot tenni, nevében a hozzájáruló nyilatkozatot képviselője adja meg, a jelen adatvédelmi tájékoztató 2. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Az adatkezelés időtartama: a fényképkészítés illetve a digitális utómunkálatok időtartama, de legfeljebb a fényképkészítéstől számított 60 nap

3.3. Az elkészült, digitális utómunkával feldolgozott fényképek elhelyezése a Társaság honlapján – www.mankafoto.hu;

Az adatkezelés célja: reklám, marketing tevékenység, ügyfélkör bővítése érdekében

A kezelt személyes adatok köre: a fényképezett személy képmása, illetve minden, a fényképkészítéssel érintett személyes adat

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti, az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés a megrendelt fényképek elkészítése érdekében. Az érintett a hozzájárulásáról a jelen tájékoztató 1. sz. mellékletének megfelelően, írásban nyilatkozik.

Amennyiben a fényképezett személy kiskorú, vagy más okból nem képes jognyilatkozatot tenni, nevében a hozzájáruló nyilatkozatot képviselője adja meg, a jelen adatvédelmi tájékoztató 2. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Az adatkezelés időtartama: határozatlan időtartamig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

3.4. Számlázás; az elkészült fényképészeti munka – szerződésben rögzített – ellenértékének teljesítése számla ellenében történik

Az adatkezelés célja: számla kiállítása az Ügyfél részére az elvégzett munka ellenértkéről

A kezelt személyes adatok köre: az Ügyfél neve, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a számla másolati példányát – figyelemmel a Számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169.§ (2) rendelkezésére – 8 évig őrzi meg

4. Adatbiztonság

Az adatkezelő az elkészített nyers fényképeket, illetve a digitális utómunkával átdolgozott fényképeket székhelyén, jelszóval védett szerveren, kulcsra zárható helyiségben tárolja. E helyiségbe csak az adatkezelő bel- és kültagja jogosult belépni. A szerver jelszavát csak Bénik Marianna fényképész ismeri.

5. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Társaság az általa kezelt személyes adatokat harmadik országba nem továbbítja, illetve az általa kezelt személyes adatok tekintetében, adatfeldolgozásra nem kerül sor.

6. Érintetti jogok és azok érvényesítése:

1. A hozzáférés joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

-az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

7. A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

Göd, 2019. november 20.

Illusion Art Betéti Társaság

Domján Balázs

ügyvezető

1. sz. Melléklet

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

személyes adatok kezeléséhez

Alulírott …………………………………………………………. /név/

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelet 6. cikk (1) a) rendelkezése alapján önkéntesen, minden külső kényszerítő erő nélkül hozzájárulok ahhoz, hogy rólam/……………………………………………………………. /név/-ról az Illusion Art Betéti Társaság / székhely: 2132 Göd, (Felsőgöd), Ezerjó utca 15., cégjegyzékszám: 13 06 056120/ képviseletében Bénik Marianna fényképeket készítsen és ezeket a velem való egyeztetés eredményének megfelelően digitálisan átdolgozza.

Hozzájárulok továbbá, hogy az Illusion Art Betéti Társaság a fentiek szerint elkészített és digitálisan átdolgozott fényképeket vagy azok egy részét a www.mankafoto.hu honlapon reklám, marketing céllal, az ügyfélkör bővítése érdekében közzé tegye.

Megértettem azon tájékoztatást, hogy a fényképek honlapon történő közzététele tekintetében megadott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, amelyre tekintettel az Illusion Art Betéti Társaság haladéktalanul intézkedni köteles a fényképeknek a honlapról történő eltávolítása iránt.

Megértettem továbbá, hogy az Illusion Art Betéti Társaság részletes – érintetti jogaimra is kiterjedő – adatvédelmi tájékoztatója a www.mankafoto.hu honlapon elérhető.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatom egyben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 2: 48.§ (1) szerinti hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.

keltezés

aláírás

2. sz. Melléklet

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

személyes adatok kezeléséhez

Alulírott ………………………………………………. /név/

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelet 6. cikk (1) a) rendelkezése alapján önkéntesen, minden külső kényszerítő erő nélkül hozzájárulok ahhoz, hogy az általam képviselt ……………………………………………… /név/-ról az Illusion Art Betéti Társaság / székhely: 2132 Göd, (Felsőgöd), Ezerjó utca 15., cégjegyzékszám: 13 06 056120/ képviseletében Bénik Marianna fényképeket készítsen és ezeket a velem való egyeztetés eredményének megfelelően digitálisan átdolgozza.

Hozzájárulok továbbá, hogy az Illusion Art Betéti Társaság a fentiek szerint elkészített és digitálisan átdolgozott fényképeket vagy azok egy részét a www.mankafoto.hu honlapon reklám, marketing céllal, az ügyfélkör bővítése érdekében közzé tegye.

Megértettem azon tájékoztatást, hogy a fényképek honlapon történő közzététele tekintetében megadott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, amelyre tekintettel az Illusion Art Betéti Társaság haladéktalanul intézkedni köteles a fényképeknek a honlapról történő eltávolítása iránt.

Megértettem továbbá, hogy az Illusion Art Betéti Társaság részletes – érintetti jogaimra is kiterjedő – adatvédelmi tájékoztatója a www.mankafoto.hu honlapon elérhető.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatom egyben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 2: 48.§ (1) szerinti hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.

keltezés

aláírás

készítette: Dr. Bálint István, adatvédelmi tanácsadó /+36 20 476 1212, balint.istvan1@gmail.com/